Trifaire in de praktijk

Trifaire werkt bij voorkeur in de beslotenheid van directie- en bestuurskamers, onttrokken aan het zicht van de buitenwereld. Dit beperkt de kans op procesverstoringen tot een minimum, zodat in relatieve rust en ruimte naar een goede oplossing kan worden toegewerkt. Sommige opdrachtgevers geven er ook na afronding van een opdracht de voorkeur aan dat wij ons terughoudend opstellen bij het naar buiten brengen van informatie. De onderstaande referenties zijn daarom niet volledig, maar geven wel een goed beeld van onze werkzaamheden.

Innovatie- en transitieproces

Bibliotheek Eindhoven

De bibliotheekwereld is al enkele jaren verwikkeld in een heftig veranderproces. De onstuitbare opkomst van internet en andere moderne communicatievormen en informatiedragers heeft de basis van de bibliotheken in relatief korte tijd drastisch gewijzigd. Onder leiding van Trifaire heeft Bibliotheek Eindhoven samen met de gemeente Eindhoven een innovatie- en transitieprogramma opgesteld voor de periode tot en met 2017. De hierin opgenomen drie programmalijnen moeten leiden tot de realisatie van de ‘Bibliotheek van de Toekomst'.

Advisering overname maatschappelijk vastgoed

gemeente Boekel

Trifaire heeft de gemeente geadviseerd inzake de overname van maatschappelijk vastgoed. Daarbij zijn alle financiële verplichtingen en risico’s in diverse scenario’s opgenomen. Vervolgens is in een rondetafelgesprek de strategie bepaald. Sluitstuk is een bondige rapportage die ter bestuurlijke besluitvorming is voorgelegd.

Management development programma / module verandermanagement

Catharina Ziekenhuis

In samenwerking met adviseurs en managers van HGRV heeft Trifaire een maatwerkprogramma 'Verandermanagement in de praktijk' ontwikkeld voor de managers van de resultaatverantwoordelijke eenheden. Hierbij werden praktische en theoretische veranderkundige noties aangereikt die direct konden worden gekoppeld aan de eigen praktijkopdracht.

Businessplan Hart-Vaatcentrum

Catharina Ziekenhuis

In het Catharina Ziekenhuis functioneert het grootste derdelijns behandelcentrum van Nederland voor hartziekten voor vijf topklinische zorglijnen: coronair lijden, ritmeproblemen, kleplijden, hartfalen en grote vaatziekten. Trifaire heeft inhoudelijk en procesmatig bijgedragen aan de totstandkoming van een integraal en samenhangend businessplan voor het Cardiovasculair centrum voor de periode 2013 – 2016 door het modereren van diverse rondetafelgesprekken met de betrokken specialisten en als auteur van het businessplan.

Strategische advisering Raad van Bestuur

Stichting Maatschappelijk Werk Dommelregio

Een door de stichting doorgevoerde organisatiewijziging leidde niet tot de gewenste tevredenheid bij de klanten en medewerkers. Sterker nog: de focus op het verbeteren van de interne organisatie leidde tot minder aandacht voor de medewerkers en cliënten. Trifaire heeft de organisatie doorgelicht en op basis van een gedegen en gedragen analyse concrete en praktische verbetervoorstellen geformuleerd, inclusief een helder en beknopt implementatieplan.

Begeleiding fusieproces

Stichting Lumensgroep Eindhoven en Stichting Maatschappelijk Werk Dommelregio

Na een strategische verkenning in opdracht van de beide voorzitters van de Raden van Bestuur heeft Trifaire de fusie vorm en inhoud gegeven en het procesmanagement gevoerd. Hierbij was aandacht voor de mens in relatie tot de juridische, personele. financiële, fiscale en communicatieve aspecten van de fusie.

Onderzoek breedband infrastructuur

MRE Werkplaats Economische Strategie

De Strategische Agenda van Metropool Regio Eindhoven en de agenda Brainport 2020 leggen het accent op het programma Basics: 'Toplocaties, Vestigingsklimaat, Mobiliteit, Verbinding Stad-Platteland'. De regio wil een stimulerend vestigingsklimaat bieden voor het realiseren van duurzame ontwikkelingen en innovaties. Trifaire heeft in opdracht van MRE Werkplaats Economische Strategie, onderzoek uitgevoerd in 21 gemeenten naar de infrastructuur van breedband.

Coachen van bestuurders, secretarissen en managers

Diverse opdrachtgevers

In de coachingsessies neemt Trifaire de dagelijkse praktijk van de betrokkene als uitgangspunt bij zaken als leiderschap, stakeholders en context. Centraal in onze aanpak staan drijfveren als visie, missie en inspiratie, die bepalend zijn voor het denken en handelen. Theorie en praktijk komen vervolgens samen in het goede gesprek: een boeiende zoektocht naar zingeving, diepere drijfveren, waarden en normen en persoonlijke dilemma's.

Module verandermanagement MD-traject

Diagnostiek voor U

De context waarbinnen Diagnostiek voor U opereert, verandert continu. Dit vraagt veel van de inzet van de medewerkers en de inrichting van de processen. In deze module worden een aantal praktische, theoretische noties aangereikt, die direct gekoppeld kunnen worden aan de eigen veranderkundige opgave. Centraal hierbij staan onderwerpen als het veranderresultaat, de veranderstrategie, de bijbehorende interventies en de eigen rol in het denken en doen gedurende het veranderproces.

Startnotitie Digitale Agenda van Brabant

Provincie Noord-Brabant

Trifaire heeft deze startnotitie als kwartiermaker opgesteld en verder verdiept, met een accent op het mede-opstellen van concrete investeringsvoorstellen voor het Breedband Dienstenfonds. Hierbij staan elementen als innovatie, opschaling en standaardisatie, duurzaamheid en solide businessmodellen centraal. De provincie heeft besloten om het gereserveerde budget voor het Breedband Dienstenfonds toe te voegen aan het door de provincie ingestelde innovatiefonds.

Ondernemingsplan De PsyQ Academie

PsyQ Rijnmond

De PsyQ Academie wil haar docenten en studenten inspireren met innovatieve en unieke opleidingen, waarbij de nieuwste inzichten in het vakgebied het onderwerp van gesprek zijn. De PsyQ Academie wil een levende, lerende organisatie zijn met een open cultuur waar het goed onderzoeken, doceren en studeren is. Trifaire heeft hiervoor een ondernemingsplan opgesteld waarin het accent ligt op de cultuuraspecten. Deze aspecten zijn uitgewerkt in de opzet, werkwijze, filosofie, inrichting en aansturing van de Academie.

Onderzoek haalbaarheid samenwerking uitrol glasvezel

Reggefiber BV

Trifaire heeft een aantal verkennende gesprekken gevoerd met alle stakeholders om te bezien of een verdere samenwerking mogelijk is binnen de verdere uitrol van glasvezelnetwerken. In een rondetafelgesprek is de strategie bepaald die in een beknopte rapportage is aangereikt.

Midterm review

Gemeente Eindhoven en Stichting City Dynamiek Eindhoven

In opdracht van de gemeente Eindhoven en Stichting City Dynamiek Eindhoven heeft Trifaire onderzocht in hoeverre de stichting de haar gestelde doelen heeft gerealiseerd. Tevens is nagegaan of -en zo ja, op welke wijze en in welke mate- bijsturing noodzakelijk is. Na het delen van inzichten in een rondetafelgesprek is een eindrapportage aangeboden aan de bestuurders.

Businesscase natuurkundige sculpturen

Stichting Eindhoven Marketing

Trifaire heeft in opdracht van Stichting Eindhoven Marketing de haalbaarheid onderzocht om te komen tot een verbeelding van de natuurkundige fenomenen in de vorm van sculpturen, om zo op een unieke manier een bijdrage te leveren aan de bekendheid, aantrekkelijkheid en verblijfskwaliteit van de stad. In een handzame rapportage is inzicht gegeven in zowel het inhoudelijke businessplan als de financiële businesscase.

Procesbegeleiding glasvezel Veldhoven

Stichting Glasvezel Veldhoven

Trifaire heeft op basis van een documentenstudie  en gesprekken met de stakeholders een heldere rapportage met praktische en concrete verbetervoorstellen opgesteld om te komen tot een (financieel) duurzame exploitatie van het bestaande glasvezelnetwerk. Hierin is ook aangegeven hoe tot een succesvolle verdere aanleg van een glasvezelnetwerkinfrastructuur op het industrieterrein De Run gekomen kan worden.

Advisering strategie big data

Eindhoven365

Trifaire heeft geadviseerd op welke wijze vorm en inhoud kan worden gegeven aan een meer innovatieve en duurzame benutting van het glasvezelnetwerk in Eindhoven. Het accent lag op het vormen van een duurzame businesscase voor het commercialiseren van de data die in de openbare ruimte worden gegenereerd, op een wijze die kan bijdragen aan het beter functioneren van de stad en het verdiepen en verbreden van het merk ‘Eindhoven’.

Strategiesessies Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Zorgspectrum

De omgeving waarin Zorgspectrum opereert is dynamisch en complex. Op dit moment vinden er grote bewegingen in het maatschappelijk speelveld plaats waarop Zorgspectrum acteert. Als de buitenwereld voortdurend verandert, zal ook Zorgspectrum voortdurend moeten veranderen. Trifaire heeft een aantal bijeenkomsten geleid om meer inzicht te krijgen in verandervermogen (kennen en kunnen) en de veranderbereidheid (geloven en willen), met een accent op de mens, de organisatie en het leiderschap.

Contractonderhandelingen Glasvezelnetwerk

Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om een glasvezelnetwerk te realiseren in de hele gemeente. Daarmee is Eindhoven de eerste en enige stad in Nederland met een gemeentebrede glasvezelinfrastructuur. Trifaire heeft namens de gemeente Eindhoven de contractonderhandelingen weer vlot getrokken en een overeenkomst gesloten met een private partij die voor eigen rekening en risico deze glasvezelinfrastructuur aanlegt binnen de randvoorwaarden van de gemeente Eindhoven.

Uitvoeringsprogramma glasvezel en innovatie

Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft vastgesteld dat het belangrijk is en blijft om een brug te slaan tussen de terechte wens naar een samenhangende en toekomstbestendige langetermijnvisie op het gebruik en de toegevoegde waarde van het glasvezelnetwerk enerzijds en het verlangen naar concrete en directe uitvoeringsprojecten anderzijds. Trifaire is gevraagd om het proces vorm en inhoud te geven om te komen tot het definiëren en managen van uitvoeringsprojecten, zodat er concrete resultaten kunnen worden behaald op de beleidsvelden Maatschappij, Economie, Zorg en Welzijn.

Businessplan Centrum voor Huisarts en Specialist

Zorggroep DOH, PoZoB, SGE en DvU

Zorggroep DOH, PoZoB, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en Diagnostiek voor U hebben medio september 2014 besloten hun kennis en kunde te bundelen voor het ontwikkelen en exploiteren van het Centrum voor Huisarts en Specialist. Dit centrum biedt een samenhangend zorgaanbod voor huisartsen die behoefte hebben aan een specialistisch meekijkconsult -fysiek of schriftelijk- of aan aanvullende eerstelijns diagnostiek bij de behandeling van hun patiënt. Trifaire heeft in opdracht van deze vier partijen een gedragen businessplan opgesteld, inclusief een businesscase en implementatieplan.