Trifaire kijkt naar de samenhang der dingen

Trifaire focust op de samenhang der dingen om tot een eindresultaat te komen waar alle betrokken partijen achter kunnen staan. Als procesmanagers zorgen wij voor de juiste balans tussen inhoud, vorm en proces, en tussen ratio en emotie. Wij stimuleren een openhartige en constructieve gedachtewisseling en zijn bedreven in het herkennen en managen van weerstanden. Ook hebben wij kennis van de vergaderorde evenals van de context waarbinnen onze opdrachtgevers opereren.

Wij voeren voor u onderhandelingen, lichten organisaties door, zetten businessplannen en businesscases op en voeren strategische herpositioneringen uit. Gelijktijdig dragen wij onze kennis over. Een overzicht van onze inhoudelijke werkterreinen vindt u bij referenties.

Voeren van contractonderhandelingen

Trifaire baseert haar onderhandelingswijze op de gefaseerde aanpak van Prof. Dr. W.F.G. Mastenbroek. In de eerste -interne en voorbereidende- fase bepalen we vooraf samen met u uw doelen en de te volgen strategie. Daarna volgt aan de onderhandelingstafel de positionering ten opzichte van de andere betrokken partijen. Aansluitend toetsen wij de validiteit van de argumenten en de standvastigheid van de andere partijen en verkennen wij de achterliggende belangen. Als combinaties van belangen mogelijk zijn, leggen we de eerste voorstellen op tafel. Soms zijn meerdere onderhandelingsronden nodig voordat de partijen daadwerkelijk overeenstemming bereiken. Als een finaal akkoord bereikt is, kunnen wij als slotstuk voor de juridische formalisering zorgen.

Doorlichten van organisaties

Elk verandertraject waarmee u de performance of het potentieel van uw organisatie wilt verbeteren, begint met goed inzicht in de bestaande situatie: hoe zien uw systemen eruit, welke processen doen zich voor, hoe is de organisatiecultuur, welk governancemodel wordt gehanteerd, wat is de organisatiestructuur en wat zijn de kenmerken van de business. Om succesvol te kunnen veranderen zijn veranderbereidheid (willen we veranderen) en verandervermogen (kunnen we veranderen) van groot belang. Trifaire hanteert verschillende methodes en technieken om uw organisatie goed in beeld te krijgen. Op basis van onze bevindingen stellen wij een praktisch veranderplan met implementatievoorstel op.

Opzetten van businessplannen en businesscases

Verandertrajecten vragen ook om inzicht in de weg die bewandeld moet worden om de gestelde doelen te kunnen realiseren. Trifaire stelt een gedragen businessplan en businesscase op waarmee die weg gestructureerd en efficiƫnt kan worden doorlopen. Wij maken een vertaling naar concrete, tactische en operationele acties binnen (en indien nodig ook buiten) uw organisatie. In het businessplan wordt onder meer omschreven wat het gewenste resultaat is en de wijze waarop dat behaald gaat worden. De businesscase geeft de financiƫle haalbaarheid van het businessplan aan, eventueel aangevuld met een implementatieplan en risicoanalyse.

Strategisch herpositioneren

Soms verlopen samenwerkingen anders dan vooraf was ingeschat. In plaats van een soepel verloop van de samenwerking ontstaat er gedoe. De voortgang vertraagt, er zijn steeds nieuwe onderzoeken nodig, deadlines worden overschreden, de vastgestelde uitgangspunten en programma's moeten worden bijgesteld en budgetten verruimd. De sfeer tussen de samenwerkende partijen verslechtert merkbaar. In een dergelijke situatie is het wijs de operatie tijdelijk stil te leggen en eerst een strategische herpositionering te maken. Trifaire kan met een open, neutrale blik de onderliggende problematiek analyseren, scenario's voor oplossingsrichtingen aanreiken en varianten opstellen voor een wijziging van de samenwerking, zodat deze weer succesvol kan worden.

Kennis overdragen

Het bieden van toegevoegde waarde staat centraal in alles wat Trifaire doet. In onze visie omvat dat ook het overdragen van onze kennis aan uw organisatie, bijvoorbeeld door het organiseren van masterclasses, het geven van trainingen en het verzorgen van mentoring en coaching.